× بستن تبلیغات
معرفی و مقدمه html - ...دانــــــلود برنامه و بـــــــازی...

...دانــــــلود برنامه و بـــــــازی...

معرفی و مقدمه html

معرفی و ﻣﻘﺪﻣﻪ HMTL ﺑﺎ
 آﻣﻮزش HTML ﺷﻤﺎ ﯾﺎد ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ از HTML در ﺳﺎﺧﺖ ﺻﻔﺤﺎت وب ﺧﻮدﺗﺎ ﮐﻨﯿﺪ

 . ﯾﺎدﮔﯿﺮی HTML ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ از آن ﻟﺬت ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮد . ﯾﮏ

 ﻓﺎﯾﻞ HTML ﭼﯿﺴﺖ ؟ HTML
 ﻣﺨﻔﻒ زﺑﺎن ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاری ﻓﺮا ﻣﺘﻨﯽ اﺳﺖ language) markup text per ﯾﮏ

 ﻓﺎﯾﻞ HTML ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺘﻨﯽ ﺣﺎوی ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬارﯾﺴﺖ ﺑﺮ

 ﭼﺴﺐ ﻫﺎی ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاری ﺑﻪ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی وب ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﻔﺤﻪ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧ ﯾﮏ

 ﻓﺎﯾﻞ HTML ﺑﺎﯾﺪ دارای ﭘﺴﻮﻧﺪ .html ﯾﺎ .html ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮏ

 ﻓﺎﯾﻞ HTML ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ وﯾﺮاﯾﺸﮕﺮ ﻣﺘﻨﯽ ﺳﺎده ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد آﯾﺎ
 ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﮑﺒﺎر اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ ؟ اﮔﺮ

 در ﺣﺎل ﮐﺎر ﺑﺎ وﯾﻨﺪوز ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ pad note را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ . ﻣﺘﻦ زﯾﺮ را ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ . 

 page of e 

 Thistextisbold page. home first ﻓﺎﯾﻞ
 را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "mypage.htm" ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ . ﻣﺮورﮔﺮ
 اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ ، از ﻣﻨﻮی ﻓﺎﯾﻞ ﮔﺰﯾﻨﻪ "open" ﯾﺎ page" "open را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿ ﮔﻔﺘﮕﻮ
 ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﮔﺰﯾﻨﻪ "brows" ﯾﺎ file" "choose را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد
 را ﺳﺎﺧﺘﻪ اﯾﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﯾﺪ . آن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و روی ﮔﺰﯾﻨﻪ "open" ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ . ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎ ﯾ ﺟﻌﺒﻪ
 ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺧﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد . ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل "C:\mypage.html" ﮔﺰﯾﻨﻪ ok را ﻣﺮورﮔﺮ

 ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد . ﻣﺜﺎل
 ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪه اوﻟﯿﻦ
 ﺑﺮﭼﺴﺐ در ﻓﺎﯾﻞ HTML ﺷﻤﺎ > ،  اﺳﺖ . اﯾﻦ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺑ ﻣﯽ
 ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺘﻬﺎی ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ HTML اﺳﺖ . ﻣﺘﻦ
 ﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﺑﺮﭼﺴﺐ و اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺮاﻧﺪاز (header) ﺷﻤﺎﺳﺖ . اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺮ اﻧﺪاز در ﭘﻨ ﻧﺸﺎن
 داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺘﻦ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﭼﺴﺐ title> <، ﺳﺮﺗﯿﺘﺮ ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﻤﺎﺳﺖ . ﺳﺮﺗﯿﺘﺮ ﻋﻨﻮان
 ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮورﮔﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺘﻨﯽ
 ﮐﻪ در ﻣﺮورﮔﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ، ﻣﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﭼﺴﺐ  ﻧﺸﺎن ﺷﺪ
 . ﻣﺘﻨﯽ

 ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﭼﺴﺐ  ﻗﺮار ﮔﯿﺮد در ﻣﺮورﮔﺮ ﺑﺼﻮرت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﭘﺴﻮﻧﺪ
 .htm ﯾﺎ .html ? ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
 ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ HTML را ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺮﮐﺪام از ﭘﺴﻮﻧﺪﻫ .html
 را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ . ﻣﺎ در ﻣﺜﺎل ﻫﺎﯾﻤﺎن از ﭘﺴﻮﻧﺪ .htm اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ . اﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳ ﺑﺪ
 ﻣﻮروﺛﯽ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﭘﺴﻮﻧﺪ ﻗﺒﻮل
 ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ. ﻧﺮم اﻓﺰار ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ از ﭘﺴﻮﻧﺪ .html اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﺑ ﺧﻮاﻫﯿﻢ

 ﺑﻮد . ﺑﻪ
 وﯾﺮاﯾﺸﮕﺮ ﻫﺎی HTML ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ : ﺷﻤﺎ
 ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ وﯾﺮاﯾﺸﮕﺮ you what is see you "what get
 "( ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی HTML را وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ ، ﻣﺜﻞ Page Home PAGE,Claris RONT .PageMill
 اﮔﺮ
 ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه وب ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ اﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ وﯾﺮاﯾﺸﮕﺮ

 ﻣﺘﻨﯽ ﺳﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﺻﻮل اوﻟﯿﻪ HTML را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ . ﭘﺮﺳﺶ
 و ﭘﺎﺳﺦ : :س
 ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺎﯾﻞ HTML را وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪ را در ﻣﺮورﮔﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨ :ج
 اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﯾﻞ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺎم و ﭘﺴﻮﻧﺪ ﺻﺤﯿﺢ ذﺧﯿﺮه ﮐﺮده اﯾﺪ ﻣﺜﻞ ge.htm" ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

 اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از ﻫﻤﺎن ﻧﺎم ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻓﺎﯾﻞ در ﻣﺮورﮔﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﯾ :س
 ﻣﻦ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدم ﻓﺎﯾﻞ امHTML را وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﻨﻢ . اﻣﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻣﺮورﮔﺮم ﻧﺸﺎن داده ﻧﺸﺪ . :ج
 ﻣﺮورﮔﺮ ﺻﻔﺤﻪ را ﮐﺎﺷﻪ (cach) ﮐﺮده ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ را دو ﺑﺎر ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻧﺪ . ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺻﻔﺤﻪ
 را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ﻣﺮورﮔﺮ آن را ﻧﻤﯽ داﻧﺪ . از ﮐﻠﯿﺪ REFRESH/RELOAD ﻣﺮورﮔﺮ اﺳﺘ آن

 را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﺻﻔﺤﻪ را دوﺑﺎره ﺑﺨﻮاﻧﺪ . از:س
 ﭼﻪ ﻣﺮورﮔﺮی ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ؟ :ج
 ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎرف اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﻣﺜﻞ Explorer, Netscape,Mozilla
 و .Opera ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از ﻣﺜﺎل ﻫﺎی ﻣﺎدر ﮐﻼس ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘ ﻧﺴﺨﻪ

 ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ )ams7(

ﻣﻨﺒﻊ : www.aviny.com

نظر بدید لطفا 
نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)